Vinoz
Rijssensestraat 31
7642CV Wierden

Leeftijdscheck 18+ Geborgde werkwijze: Vinoz.nl, versie 1.1 01-04-2024

Wat is het doel van dit document/deze pagina? Het doel van dit document/deze pagina is om de controlepunten te beschrijven die Vinoz.nl heeft ingesteld om te waarborgen dat alleen alcohol wordt verkocht aan kopers die 18 jaar of ouder zijn. Op deze pagina/in dit document staat hoe Vinoz.nl de leeftijdsgrens bewaakt en hoe Vinoz.nl ervoor zorgt dat de werkwijze bekend en inzichtelijk is voor werknemers.

Wat is de Alcoholwet? De naam van de Drank- en Horecawet wijzigt vanaf 1 juli 2021 naar de Alcoholwet. De belangrijkste wijzigingen hierin zijn: een betere leeftijdscontrole, een verbod op prijsacties en sterk alcoholische drank mag online alleen nog verkocht worden door slijtersbedrijven.

Welke controlepunten heeft Vinoz ingesteld?

  1. Leeftijdsverificatiesysteem Iedere bezoeker van onze webshop is verplicht om te bevestigen dat de koper 18 jaar of ouder is. Het doel is om voordat de koper producten heeft kunnen bekijken bewust duidelijk te maken dat alleen alcohol gekocht mag worden indien je 18 jaar of ouder bent. Dit leeftijdsverificatiesysteem is momenteel niet waterdicht. Immers iedereen kan aangeven (ook minderjarigen) dat men ouder dan 18 jaar is. De overheid zal daarom op niet al te lange termijn een leeftijdsverificatiesysteem maken waarmee het mogelijk wordt om op betrouwbare en eenduidige wijze de leeftijd van de consument vast te stellen. Zodra dit leeftijdsverificatiesysteem beschikbaar komt, dan zal Vinoz.nl hierop overstappen.
  2. Mededeling in de bovenbalk Vinoz.nl wil ten alle tijden, ook nadat het leeftijdsverificatiesysteem is doorlopen, dat het voor de koper duidelijk is dat alleen 18+ kopers bij Vinoz.nl alcohol mogen kopen en dat de bezorger via het legitimatiebewijs van de koper vaststelt of de koper 18 jaar of ouder is. Het is immers mogelijk dat een 18+ koper inlogt en vervolgens wegloopt van de computer en een minderjarige de koop voltooit.
  3. Logo van NIX18 Naast het logo van Vinoz.nl staat ook het logo van NIX18. Bij alle nieuwe foto’s van nieuwe wijnen wordt vanaf 1-7-2021 ook het logo van NIX18 in het klein toegevoegd.
  4. Leeftijdscontrole PostNL Ieder pakket die door Vinoz.nl wordt verstuurd, wordt in het systeem van Flespakket aangegeven dat er door PostNL een leeftijdscheck van 18+ wordt uitgevoerd. De PostNL bezorger controleert vervolgens de leeftijd van de ontvanger aan de deur. De bezorger controleert de leeftijd op basis van het legitimatiebewijs van de ontvanger. Hij geeft het pakket alleen mee als de ontvanger voldoet aan de leeftijdseis. Is de Leeftijdscheck 18+ niet gelukt omdat de ontvanger niet thuis was, of omdat de bezorger zijn leeftijd niet kon controleren? Dan neemt de bezorger het pakket weer mee terug. De zending wordt naar een PostNL locatie in de buurt gebracht, waar de ontvanger het binnen 1 week kan ophalen met een geldig legitimatiebewijs. Komt niemand het pakket ophalen? Dan wordt de zending retour verzonden. Blijkt de geadresseerde iemand jonger dan 18 jaar te zijn dan wordt ook in dit geval het pakket retour verzonden.
  5. Aflevering bij de buren is niet meer mogelijk Het is niet mogelijk het pakket bij de buren af te laten leveren wanneer er een Leeftijdscheck 18+ gedaan moet worden. Is de Leeftijdscheck 18+ niet gelukt omdat de ontvanger niet thuis was, dan neemt de bezorger het pakket weer mee terug. De zending wordt naar een PostNL locatie in de buurt gebracht, waar de ontvanger het binnen 1 week kan ophalen met een geldig legitimatiebewijs. Komt niemand het pakket ophalen? Dan wordt de zending retour verzonden.
  6. Vinoz.nl verkoopt geen sterk alcoholische dranken Vinoz.nl verkoopt nu en ook in de toekomst geen sterk alcoholische dranken.

Artikel 1 ALGEMEEN

1.1 In deze Algemene Voorwaarden (verder: Voorwaarden) wordt verstaan onder: Vinoz: de gebruiker van de Voorwaarden; Consument: de wederpartij van Vinoz in wiens opdracht en/of voor wiens rekening producten worden geleverd; Overeenkomst: de overeenkomst tussen Vinoz en de Consument.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

2.1 De Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst van Vinoz, met uitsluiting van eventueel door de Consument gehanteerde algemene voorwaarden. 2.2 De Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op door Vinoz ingeschakeld personeel, ingeschakelde tussenpersonen of andere derden en op personeel, tussenpersonen of andere derden waarvan de Consument zich bedient. 2.3 Het vragen van een offerte, het doen van een bestelling en/of het accepteren van een aanbieding houdt in dat de Consument de toepasselijkheid van de Voorwaarden aanvaardt. 2.4 Van het in de Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken.

Artikel 3 TOTSTANDKOMING OVEREENKOMST

3.1 Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat Vinoz de Overeenkomst aan de Consument schriftelijk bevestigt. 3.2 Vinoz is gerechtigd bestellingen of opdrachten te weigeren of aan de uitvoering van bestellingen/opdrachten nadere voorwaarden te verbinden.

Artikel 4 AANBIEDINGEN

4.1 Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt. 4.2 Vinoz kan niet aan een aanbieding worden gehouden indien de aanbieding of een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. 4.3 Een samengestelde prijsopgave verplicht Vinoz niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 4.4 Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

Artikel 5 PRIJZEN; BETALINGEN

5.1 De op de website van Vinoz vermelde prijzen zijn inclusief BTW. De prijzen worden vermeld onder het voorbehoud van prijswijzigingen en/of typefouten. 5.2 Betaling dient te geschieden vóór de levering. Bij gebreke van tijdige betaling is Vinoz gerechtigd de levering (en de daarmee verband houdende leveringen/overeenkomsten) op te schorten.

Artikel 6 LEVERING

6.1 Levering geschiedt vanaf het magazijn van Vinoz, tenzij anders overeengekomen. Vinoz is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de uitvoering van de vervoersovereenkomst met de vervoerder die door Vinoz is ingeschakeld. 6.2 Indien de Consument de levering weigert of nalatig is met de afname daarvan, worden de voor de Consument bestemde producten opgeslagen voor rekening en risico van de Consument totdat de Consument de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst is nagekomen. De kosten verbonden aan de opslag komen volledig voor rekening van de Consument. 6.3 Vinoz levert geen alcoholische producten aan personen die jonger zijn dan 18 jaar. De Consument dient zich desgewenst te legitimeren, ook bij aflevering van een bestelling via internet.

Artikel 7 GARANTIE

7.1 Vinoz staat er voor in dat de door haar geleverde producten voldoen aan de eisen die daaraan mogen worden gesteld. De garantie geldt gedurende een periode van twee weken na levering. Eventuele gebreken dienen binnen twee weken na levering aan Vinoz te worden gemeld. 7.2 Indien een product een gebrek vertoont, zal Vinoz – naar haar keuze – zorgdragen voor vervanging van het geleverde product danwel zal de overeenkomst worden ontbonden.

Artikel 8 EIGENDOMSVOORBEHOUD

8.1 Het eigendom van het door Vinoz geleverde product gaat eerst over op de Consument nadat de Consument volledig heeft voldaan aan al hetgeen de Consument uit hoofde van de daarop betrekking hebbende Overeenkomst aan Vinoz is verschuldigd. 8.2 Het is de Consument niet toegestaan de door Vinoz geleverde producten te verkopen, door te leveren, te vervreemden, te bezwaren en/of te gebruiken zolang het eigendom op de Consument niet is overgegaan.

Artikel 9 RECLAMES

9.1 De Consument dient het product op het moment van levering of zo spoedig daarna te onderzoeken. Eventuele zichtbare gebreken dient de Consument binnen drie werkdagen na levering schriftelijk aan Vinoz te melden met retourzending van het gebrekkige product.

Artikel 10 BETALING

10.1 De door Vinoz te leveren producten dienen vooruit te worden betaald, tenzij anders aangegeven. Vinoz levert de producten uiterlijk binnen zeven (7) dagen na ontvangst van de betaling. 10.2 Voor zover geen vooruitbetaling plaatsvindt, dient de aan de Consument verzonden factuur van Vinoz te worden voldaan binnen 14 dagen na de factuurdatum, bij gebreke waarvan de Consument na verloop van die termijn van rechtswege in verzuim is. Vanaf de datum dat de Consument in verzuim is, dient de Consument aan Vinoz de wettelijke handelsrente te betalen ex art. 7:119a BW met een minimum van één (1) procent per maand. 10.3 Bij gebreke van tijdige betaling zijn (buitengerechtelijke) incassokosten verschuldigd van 15% berekend over de verschuldigde hoofdsom inclusief BTW en eventueel verschuldigde rente met een minimum van € 75 excl. BTW. 10.4 Betalingen in mindering op het aan Vinoz verschuldigde strekken eerst in mindering op de verschuldigde kosten, vervolgens in mindering op de verschuldigde rente en daarna in mindering op de verschuldigde hoofdsom.

Artikel 11 VRIJWARING

11.1 De Consument vrijwaart Vinoz voor aanspraken van derden verband houdende met of ten gevolge van de levering van producten door Vinoz en/of door haar verstrekte adviezen. 11.2 Wordt Vinoz door derden aangesproken, dan is de Consument gehouden Vinoz zowel in- als buitenrechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van de Consument in dat geval mag worden verwacht. Neemt de Consument geen adequate maatregelen, dan is Vinoz gerechtigd daartoe zelf over te gaan. De daaraan verbonden kosten komen volledig voor rekening van de Consument.

Artikel 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 De aansprakelijkheid van Vinoz voor door haar geleverde zaken is beperkt tot de hiervoor sub 7 genoemde garanties. 12.2 Vinoz is niet aansprakelijk voor gevolgschade, daaronder begrepen ondermeer gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

Artikel 13 INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

13.1 Alle door Vinoz verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software, foto’s, teksten, enzovoorts, zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de Consument en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Vinoz worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden worden gebracht. 13.2 Het is de Consument niet toegestaan de producten waarin de intellectuele eigendomsrechten van Vinoz zijn verwerkt, te verveelvoudigen, na te maken, te gebruiken en/of te exploiteren zonder voorafgaande toestemming van Vinoz.

Artikel 14 OVERMACHT

14.1 Onder overmacht wordt verstaan omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Vinoz zijn toe te rekenen. Hieronder zullen (indien en voor zover deze omstandigheden de nakoming onmogelijk maken of onredelijk bemoeilijken) mede zijn begrepen: stakingen in andere bedrijven dan die van Vinoz; wilde stakingen of politieke stakingen in het bedrijf van Vinoz; een algemeen gebrek aan benodigde grondstoffen en andere voor het tot stand brengen van de overeengekomen prestatie benodigde zaken of diensten; niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan Vinoz afhankelijk is en algemene vervoersproblemen. 14.2 Vinoz heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheden die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat Vinoz haar verbintenis had moeten nakomen. 14.3 Tijdens overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van Vinoz opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van de verplichtingen door Vinoz niet mogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen zijn zowel Vinoz als de Consument bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

Artikel 15 GEHEIMHOUDING

15.1 Vinoz en de Consument zullen informatie die zij voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst aan elkaar verstrekken, vertrouwelijk behandelen wanneer deze informatie is gemarkeerd als vertrouwelijk of wanneer de ontvangende partij weet of redelijkerwijs moet vermoeden dat de informatie als vertrouwelijk bedoeld was.

Artikel 16 TOEPASSELIJK RECHT; BEVOEGDE RECHTER

16.1 Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Vinoz partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten. 16.2 Partijen zullen pas een beroep doen op de rechter nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten. 16.3 De rechter in de vestigingsplaats van Vinoz is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Vinoz het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.